How to update senhasegura

https://www.youtube.com/watch?v=wkActy2wM0I&list=PLLadp-pwOPiYSBqOlv8sLbz58HoslpWl-&index=5