GGSN HUAWEI - Own user password change template

Vendor: Huawei
Product: GGSN Huawei
Executor: SSH

expect "*>"
exec "local-user change-password"

expect "*old password:"
exec "[#CURRENT_PASSWORD#]"

expect "*new password:"
exec "[#NEW_PASSWORD#]"

expect "*new password:"
exec "[#NEW_PASSWORD#]"

expect "*changed successfully."

expect "*>"
exec "quit"

end